กำลังโหลด

ดัชนีอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพดี

แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีตามเกณฑ์ EnH-Community Ranking

เกณฑ์การจัดลำดับชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
76-100%51-75%26-50%0-25%ไม่มีข้อมูล
มากที่สุดมากปานกลางน้อยไม่มีข้อมูล
การจัดชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพมากที่สุด ปี 2564
ลำดับที่ชุมชนดัชนีสภาพเศรษฐกิจและสังคมดัชนีสิ่งแวดล้อมชุมชนดัชนีสุขภาพชุมชนดัชนีอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน