กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาวะสุชภาพชุมชน

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) ความชุกโรคอุจจาระร่วงความชุกโรคอุจจาระร่วง หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 ได้แก่ A000, A001, A009, A020, A030, A031, A032, A033, A038, A039, A040, A041, A042, A043, A044, A045, A046, A047, A048, A049, A050, A053, A054, A059, A080, A081, A082, A083, A084, A085, A09, A090, A099, K521,K528 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(2) ความชุกโรคอาหารเป็นพิษความชุกโรคอาหารเป็นพิษ หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 ได้แก่ A05 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(3) ความชุกโรคระบบทางเดินหายใจความชุกโรคระบบทางเดินหายใจ หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 ได้แก่ J00-J06, J09-18, J20-J22, J30-J39, J40-J47, J60-J70, J80-J84, J85-J86, J90-J94 และ J95-J99 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(4) ความชุกโรคหอบหืดความชุกโรคหอบหืด หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยทุกกลุ่มวัยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 คือ J45-l46 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(5) ความชุกโรคไข้เลือดออกความชุกโรคไข้เลือดออก หมายถึง จำนวนสะสมผู้ป่วยตลอดทั้งปีซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 คือ A91 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(6) ความชุกโรคมาลาเรียความชุกโรคมาลาเรีย หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยด้วยรหัส ICD 10 คือ B50-B54 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(7) ความชุกโรคพิษสุนัขบ้าความชุกโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมซึ่งได้รับการวินิฉัยโรครหัส ICD 10 คือ A82
(8) ความชุกโรคฉี่หนูความชุกโรคฉี่หนู หมายถึง จำนวนสะสมผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 คือ A27 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(9) ความชุกโรคหนอนพยาธิความชุกโรคหนอนพยาธิ หมายถึง จำนวนสะสมผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 คือ B65-B83 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(10) ความชุกโรคมะเร็งความชุกโรคมะเร็ง หมายถึง จำนวนสะสมผู้ป่วยซึ่งได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 ได้แก่ C00-D48 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(11) ความชุกการประสบอุบัติเหตุความชุกการประสบอุบัติเหตุ หมายถึง จำนวนสะสมของผู้ป่วยซึ่งการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 ได้แก่ V01-V09, V10-V19, V20-V29, V30-V39, V40-V49, V50-V59, V60-V69, V70-V79, V80-V89, V90-V94, V95-V97, V98-V99, W00-W19, W20-W49, W50-W64, W65-W74, W75-W84, W85-W99, X00-X09, X10-X19, X20-X29, X30-X39, X40-X49, X58-X59 ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในชุมชน
(12) ความชุกความพิการแต่กำเนิดความชุกความพิการแต่กำเนิด หมายถึง จำนวนสะสมของเด็กอายุแรกเกิดซึงได้รับการวินิจฉัยโรคด้วยรหัส ICD 10 คือ Q00-Q89 ซึ่งลักษณะรูปพิการแต่กำเนิด ต่อจำนวนเด็กแรกเกิดถึง 1 ปีทั้งหมดในชุมชน