กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการจัดการน้ำเสีย

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) ร้านอาหารมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นร้านอาหารมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น หมายถึง อาคารที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จ และ จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันที ซึ่งครอบคลุมถึงภัตตาคาร สวนอาหาร ห้องอาหารในโรงแรม และศูนย์อาหาร มีการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอย่างน้อยมีการติดตั้งบ่อดักไขมันก่อนปล่อยทิ้งลงท่อหรือทางระบายน้ำ
(2) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หมายถึง ระบบบำบัดน้ำเสียชนิดที่มีการก่อสร้างเพื่อรวบรวมน้ำเสียจากกิจกรรมทุกประเภทในชุมชนมาบำบัด ณ จุดใดจุดหนึ่งในชุมชน โดยการรวบรวมอาจใช้ระบบท่อรวบรวมแบบรวม หรือระบบท่อรวบรวมแบบแยกก็ได้ และระบบบำบัดน้ำเสียนั้นอาจใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศและใช้ออกซิเจนก็ได้