กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการจัดการมลพิษทางอากาศ

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) การก่อมลพิษทางอากาศในครัวเรือนการก่อมลพิษทางอากาศในครัวเรือน หมายถึง การแพร่กระจายมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมต่างๆ ในครัวเรือน อันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจำพวกฟืน หรือ น้ำมันก๊าด เพื่อเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการให้ความร้อนและการทำอาหาร
(2) การรับสัมผัสควันบุหรี่ในครัวเรือนการรับสัมผัสควันบุหรี่ในครัวเรือน หมายถึง การรับสัมผัสควันบุหรี่เนื่องจากสมาชิกในครัวเรือนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
(3) คุณภาพอากาศในบรรยากาศเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศเกินมาตรฐาน หมายถึง อากาศมีสารมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซโอโซน (O3) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีความเข้มข้นเกินกว่ามาตรฐานกำหนด โดยวัดด้วยค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) ที่มีค่าตั้งแต่ 51 ขึ้นไป
(4) มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศมาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในชุมชน เช่น ส่งเสริมความรู้ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารความเสี่ยง การแจ้งเตือน การรณรงค์ การกำหนดข้อบังคับ ระเบียบ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ