กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการคมนาคม

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) การขนส่งสาธารณะการขนส่งสาธารณะ หมายถึง บริการคมนาคมขนส่งผู้โดยสารที่สามารถใช้ได้โดยสาธารณชน วิธีการขนส่งสาธารณะรวมไปถึงรถประจำทางสาธารณะ รถราง รถลาก และรถไฟ แล้วยังหมายรวมถึงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินและเรือข้ามฟาก สายการบิน รถทัวร์ และรถไฟระหว่างเมือง
(2) การพัฒนาทางเดินเท้าและทางจักรยานการพัฒนาทางเดินเท้าและทางจักรยาน หมายถึง การออกแบบและดำเนินการพัฒนาเส้นทางสัญจรสำหรับให้คนในชุมชนสามารถเดินทางด้วยเท้า หรือใช้กระจักยาน เดินทางไปและกลับจากที่พักอาศัยไปยังส่วนต่างๆของเมืองได้ เช่น สวนสาธารณะ ตลาด ร้านค้า หรือแม้แต่ที่ทำงานได้สะดวก
ทางเดินเท้า หมายถึง ทางเดินเท้าและทางในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่อยู่ร่วมกับถนน อาจแยกออกจากถนนอย่างชัดเจน หรือที่ใช้ร่วมกันกับการสัญจรอื่นๆ เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆของเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเมืองได้ง่ายเช่นเดียวกับถนน คนในชุมชนสามารถเดินทางจากที่พักอาศัยไปยังส่วนต่างๆของเมืองได้ เช่น สวนสาธารณะ ตลาด ร้านค้า หรือแม้แต่ที่ทำงานได้สะดวก
ทางจักรยาน หมายถึง ทางที่จักรยานสามารถไปและกลับได้ โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง เพื่อเชื่อมกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้รับการออกแบบพิถีพิถันเหมือนกับทางหลวง มีเลนให้สวนทางกันได้ป้องกันอุบัติเหตุ มีต้นไม้ปลูกคู่ขนานตลอดให้เกิดความร่มรื่น