กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) ความสะอาดและปลอดภัยของที่อยู่อาศัยตัวบ้านและบริเวณบ้านมีความสะอาดและปลอดภัย ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 1) ตัวบ้านอยู่ในสภาพดี มั่นคง แข็งแรง 2) ภายในบ้านสะอาด เป็นระเบียบ จัดเป็น สัดส่วน และทําความสะอาดสม่ำเสมอ 3) มีการระบายอากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอ 4) บริเวณโดยรอบบ้าน สะอาด ร่มรื่น และไม่มีน้ำท่วมขัง 5) กรณีมีการเลี้ยงสัตว์ พื้นที่เลี้ยงสัตว์ สะอาด แยกเป็นสัดส่วน และทําความสะอาดสม่ำเสมอ 6) ตัวเรือนส้วมและ สุขภัณฑ์ สะอาด อยู่ใน สภาพดี ใช้งานได้ 7) น้ําใช้ในห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด เพียงพอ และไม่มี ลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ใน สภาพดี ใช้งานได้ 8) ห้องน้ำ ห้องส้วม มีการ ระบายอากาศดี และมี แสงสว่างเพียงพอ 9) ประตู ที่จับเปิด-ปิด ที่ล็อคด้านใน กลอนประตู อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ 10) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูล ถังเก็บกัก ไม่รั่วแตกหรือชํารุด 11) บริเวณที่ตั้งห้องน้ำ ห้อง ส้วม ต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว 12) ห้องนอนสะอาด เป็น ระเบียบ ทําความสะอาดอย่าง สม่ำเสมอ 13) ห้องนอนมีมุ้งลวด หรือมีมุ้ง ที่มีจํานวนเพียงพอกับผู้พัก อาศัย ป้องกันยุงและแมลงต่างๆ 14) ห้องครัวหรือบริเวณที่ เตรียมปรุง ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วน สะอาด มี การระบายอากาศดี จัดวาง อุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบ 15) การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร 16) อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ล้างให้สะอาด ก่อนนํามาประกอบอาหาร 17) อาหารปรุงสุกแล้ว มี ภาชนะปกปิด หรือเก็บใน ตู้กับข้าวหรือตู้เย็น 18) มีการใช้สารปรุงแต่ง อาหาร และอาหารกระป๋อง ที่ถูกต้อง ปลอดภัย 19) ภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ใส่อาหาร ทําจากวัสดุที่ ปลอดภัย มีการล้าง และ จัดเก็บที่ถูกต้อง 20) มีน้ำอุปโภค บริโภค ที่ สะอาด เพียงพอตลอดปี 21) ภาชนะเก็บกักน้ำ สะอาด มีฝาปิด และทํา ความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 22) มีการคัดแยก และ รวบรวมมูลฝอย เพื่อรอการ เก็บ ขน หรือนําไปกําจัด ไม่มีมูลฝอยตกค้าง 23) ภาชนะรองรับมูลฝอยมี ฝาปิดมิดชิด สะอาด และ เพียงพอต่อปริมาณมูลฝอย 24) มีการจัดการน้ําเสียจาก ครัวเรือน ก่อนปล่อยออกสู่ สิ่งแวดล้อม 25) ไม่มีน้ำขังในภาชนะ ต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่ง เพาะพันธุ์ยุง 26) มีการควบคุมกําจัด หนู แมลงวัน แมลงสาบ 27) สารเคมีที่เป็นอันตราย จัดเก็บให้มิดชิด แยกเป็น สัดส่วน และพ้นมือเด็ก 28) จัดเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบความ ปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย
(2) ความครอบคลุมไฟฟ้าส่องสว่างในทางสาธารณะที่เป็นจุดเสี่ยงทางสาธารณะที่เป็นถนนสายหลักของถิ่นซึ่งต่อเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน ถนนในเขตชุมชนหนาแน่น ถนนที่ใช้ในการเดินทางเชื่อมต่อจุดสำคัญต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นทางโค้ง ทางแยก วงเวียน จุดอับของถนนเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อุบัติเหตุ และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการเกิดอาชญากรรมต่างๆ มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสำหรับส่องสว่างอย่างเพียงพอและใช้งานได้ รวมถึงสัญญาไฟกระพริบ
(3) พื้นที่สีเขียวพื้นที่สีเขียว หมายถึง พื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ำได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย ทั้งในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชนที่สาธารณชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ ประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทนาการและความงามทางภูมิทัศน์ พื้นที่อรรถประโยชน์ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณูปการ พื้นที่แนวกันชน พื้นที่สีเขียวในสถาบันต่างๆ พื้นที่ธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ำ รวมถึงพื้นที่ชายหาด พื้นที่ริมน้ำ พื้นที่ที่เป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ ซึ่งจำแนกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร และพื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน
พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ หมายถึง พื้นที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติดั้งเดิม เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศสูง เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศที่จำเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไปโดยมีการจัดการที่เหมาะสม เช่น แม่น้ำ ลำธาร คลอง ทะเลสาบ พรุ ภูเขา และป่าไม้ พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณและชุมชน เช่น ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองกรองฝุ่นละออง และลดมลพิษ เป็นต้น แม้ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรงเหมือนพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และเกิดประโยชน์ใช้สอยแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่สีเขียวบริเวณเส้นทางสัญจร หมายถึง พื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ บริเวณริมทางเดิน บริเวณเกาะกลางถนน บริเวณทางสัญจรทางบก ริมถนน ริมทางหลวง หรือริมทางรถไฟเป็นต้น และบริเวณเส้นทางสัญจรทางน้ำ เช่นริมแม่น้ำ และริมลำคลอง เป็นต้น มีบทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม และพักผ่อนหย่อนใจ
พื้นที่สีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ พื้นที่เกษตร เช่น นาข้าว พืชไร่ เป็นต้น และพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น เช่น สวนไม้ผลยืนต้น และสวนป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น
(4) พื้นที่สีเขียวเพื่อบริการพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ หมายถึง พื้นที่กลางแจ้ง และกึ่งกลางแจ้งที่มีขอบเขตที่ดินทั้งหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพรรณพืชบนดินที่ซึมน้ำได้หรืออาจมีสิ่งก่อสร้างอยู่ด้วย ทั้งในพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและนอกเขตเมือง อาจเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเอกชน ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง
(5) อารยสถาปัตย์ในพื้นที่สาธารณะอารยสถาปัตย์ในพื้นที่สาธารณะ หมายถึง สถานที่สาธารณะที่ประชาชนทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ โดยสถานที่นั้นๆต้องอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล รักษา ควบคุม บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สวนสาธารณะ ตลาด สถานบริการสาธารณสุข สถานธนานุบาล สำนักงานเทศบาล อาคาร หอประชุม ห้องสมุด เป็นต้น ซึ่งสถานที่นั้นมีการออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ คนพิการหรือผู้ที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันแตกต่างจากบุคคลทั่วไปด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย
(6) มาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย หมายถึง การปฏิบัติที่เป็นการวางแผน กำหนดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความสะอาด ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน