กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการสุขาภิบาลอาหาร

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหารที่ได้มาตรฐานสถานที่จำหน่ายอาหาร ได่แก่ ร้านอาหาร โรงอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร ได้แก่ มินิมาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือรับรองการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการดำเนินกิจการ และมีการกิจการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร โรงอาหาร สถานประกอบการประเภทมินิมาร์ท และการสุขาภิบาลอาหารสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต
(2) มาตรฐานการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดตลาดประเภทที่ 1 (ตลาดสด) และตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดนัด) มีการขออนุญาตประกอบกิจการถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด
(3) อาหารสะอาดและความปลอดภัยผู้สัมผัสอาหาร อุปกรณ์และภาชนะในการประกอบอาหาร และอาหารปราศจากการปนเปื้อนโคลีฟอร์มแบคทีเรีย สารเคมีในอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ สารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์สาร ฟอกขาว และยาฆ่าแมลง
(4) มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารการออกระเบียบ หรือ ข้อบังคับ หรือ เทศบัญญัติเพื่อควบคุมการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายสะสมอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาด และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร เช่น การออกใบอนุญาต รับรองการแจ้ง การสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร