กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) แหล่งน้ำสำหรับการบริโภคที่มีคุณภาพ (ร้อยละ)น้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค ได้แก่ น้ำประปา น้ำบาดาล และตู้น้ำหยอดเหรียญที่ต้องมีความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยคุณภาพน้ำดื่มต้องสอดคล้องกับมาตรฐานกรมอนามัย
(2) การเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพ (ร้อยละ)ชุมชนมีการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพได้ตามเกณมาตรฐานกรมอนามัย และมีการต่อท่อนำน้ำประปาไปใช้ในครัวเรือนอย่างเพียงพอต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
(3) ความเพียงพอของน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค (ร้อยละ)ประชาชนมีน้ำสะอาดที่มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยสำหรับการดื่มและบริโภคอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวันตลอดทั้งปี
(4) มาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค (คะแนน)การกระทำเพื่อเป็นการดูแลตรวจสอบ ควบคุมน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย