กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) ความชุกลูกน้ำยุงลายความชุกลูกน้ำยุงลาย หมายถึง ผลการสำรวจพบลูกน้ำยุงลายในภาชนะต่างๆ ในบริเวณบ้าน ซึ่งวัดด้วยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน (House Index)
(2) ความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมายถึง สัดส่วนของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดในชุมชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(3) มาตรการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคมาตรการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนเพื่อเป็นการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคในชุมชนๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมความรู้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม การพ่นสารเคมี การฉีดวัคซีน เป็นต้น