กำลังโหลด

ข้อมูลตัวชี้วัด: สภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน: ด้านการจัดการสารพิษและสารอันตราย

ตัวชี้วัดนิยาม
(1) ชุมชนลดการใช้สารพิษและสารอันตรายชุมชนลดการใช้สารพิษและสารอันตราย หมายถึง ชุมชนมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทดแทนการใช้สารพิษและสารอันตราย เพื่อใช้งานการเกษตร เช่น น้ำหมักชีวภาพ สารชีวภาพกำจัดแมลงและศัตรูพืช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ซักล้าง เป็นต้น