กำลังโหลด

ผลการจัดลำดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี

EnH-Community Ranking
แผนที่แสดงที่ตั้งของชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีตามเกณฑ์ EnH-Community Ranking

เกณฑ์การจัดลำดับชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดี
76-100%51-75%26-50%0-25%ไม่มีข้อมูล
มากที่สุดมากปานกลางน้อยไม่มีข้อมูล
10 อันดับแรกชุมชนที่มีอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพมากที่สุด ปี 2564
ลำดับที่ชุมชน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ชุมชนอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดีจำแนกตามระดับ ปี 2564